L'shana Tova to All Who Celebrate Rosh Hashanah

L'shana Tova

#putnamsheriffNY #putnamcountyNY #mahopacNY #coldspringNY #garrisonNY #carmelNY #philipstownNY #putnamvalleyNY #patersonNY #brewsterNY #southeastNY #kentNY #roshhashanah

Article | by Dr. Radut