Happy Birthday K9 Flash

K9 Flash

Happy #K9Friday with #K9 Flash!

#putnamsheriffNY #putnamcountyNY #policedog #workingdog #sheriffK9 #americanbloodhound #

Article | by Dr. Radut